Historie a vojenství.


Stanovy

Stanovy

Sdružení přátel vojenské historie SEVER 2013

Hlava první

Název a sídlo

Čl. 1

Oficiální název sdružení: Sdružení přátel vojenské historie SEVER 2013 (dále jen SPVH SEVER 2013).

Čl. 1.1.

Sídlo organizace: Jablonec nad Nisou                                                                                                         Svatopluka Čecha 39/1649                                                                                           466 02

Hlava druhá

Charakter, cíl a způsoby činnosti

Čl. 2

SPVH SEVER 2013 je nevládní, nezisková, kulturní organizace sdružující členy, kteří se na základě své zájmové činnosti spolupodílejí na:                                                                                  - realizaci projektů v oblasti volnočasových aktivit školní mládeže,                                                           - prohlubování zájmu a znalostí mládeže i široké veřejnosti o vojenskou historii,                      - ochraně a uchovávání památek z oblasti vojenské historie a přispívají tak k zachování duchovních a materiálních hodnot historie.

Čl.2.1.                                                                                                                                    SPVH SEVER 2013 v duchu samosprávné demokracie rozhoduje o svých cílech a metodách, stejně tak o programu a způsobu jeho realizace samostatně. Sám si vytváří své orgány a rozhoduje o své organizační struktuře a dalších věcech týkajících se vnitřního života SPVH SEVER 2013.

Čl. 2.2.                                                                                                                                                  SPVH SEVER 2013 respektuje při své činnosti humánní morální normy, vychovává své členy k úctě člověka k člověku, k ochraně životního prostředí a pozitivních výsledků lidské činnosti, stejně jako k ochraně historického odkazu předků. SPVH SEVER 2013 vychovává své členy k odmítání válek, násilí a stejně tak rasové a jiné nesnášenlivosti.

Čl. 2.3.                                                                                                                                                 SPVH SEVER 2013 zaměřuje svou činnost v oblasti vojenské historie na sběratelství a na amatérské bádání svých členů a organizačních složek, zejména na úseku evropské vojenské historie, stejně tak historie podle záměru jednotlivých členů a organizačních složek.

Čl. 2.4.                                                                                                                                  SPVH SEVER 2013 se při své činnosti řídí platným právním řádem státu, ve kterém vykonává svou činnost.

Čl. 2.5.                                                                                                                                             SPVH SEVER 2013, může spolupracovat s ostatními organizacemi a sdruženími v ČR i v zahraničí.

Hlava třetí

Členství

Čl. 3

Členství v SPVH SEVER 2013:

- Členství v SPVH SEVER 2013 může být řádné nebo čestné.

- Řádným členem se může stát fyzická osoba svéprávná, trestně bezúhonná, starší 15 let. Do správních orgánů může být člen volen po dosažení 18 let.

- Čestným členem může být fyzická nebo právnická osoba, která významně přispěje k rozvoji KVH. Nemůže být volena do správních orgánů a při hlasování má pouze poradní hlas.

Čl. 3.1 

Přijetí a vyloučení členů:

Členem SPVH SEVER 2013 se může stát fyzická, nebo právnická osoba splňující čl. 3.

Čl. 3.2. Důvodem vyloučení člena je závažné porušení Stanov nebo poškození zájmů nebo pověsti SPVH SEVER 2013, stane se tak na nejbližší členské schůzi nebo okamžitě po odhlasování nadpoloviční většinou přítomných členů.

 

Čl. 3.3.

Práva a povinnosti členů:

Práva členů:

 • osobní účast na aktivitách klubu
 • aktivní a pasivní právo volby správních orgánu
 • zrušení vlastního členství
 • návrh na zrušení členství jiných členů
 • kontrola hospodaření s finančními prostředky SPVH SEVER 2013.

Povinnosti členů:

 • dodržování Stanov SPVH SEVER 2013 a řízení se usneseními členské schůze
 • řádné placení členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí
 • pravidelná účast na členských schůzích a akcích pořádaných SPVH SEVER 2013.

 

Hlava čtvrtá

Správní orgány SPVH SEVER 2013

 

Čl. 4.

Správními orgány SPVH SEVER 2013 jsou:

 • členská schůze
 • předseda (statutární orgán a jedná ve všech věcech jménem SPVH SEVER 2013 )
 • místopředseda
 • pokladník

 

 

Čl. 4.1.

Pravomoci, časové omezení a způsob volby správních orgánů SPVH SEVER 2013:

Členská schůze

 •  je nejvyšším správním orgánem jednotky,
 •  je svolávána jednatelem na pokyn předsedy nebo místopředsedy podle aktuální situace,
 • účastnit se mohou všichni členové,
 • je řízena předsedou, v jeho nepřítomnosti místopředsedou,
 • z každé schůze je jednatelem vyhotoven zápis,
 • Při závažném porušení Stanov nebo poškození zájmu nebo pověsti SPVH SEVER 2013 mohou být nejbližší členskou schůzí okamžitě odvoláni,
 • Jsou oprávněni používat znak a razítko SPVH SEVER 2013,
 • Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny zaregistrovaných členů.

Předseda

 • je statutární orgán a jedná jménem SPVH SEVER 2013, ve všech věcech,
 • osobně řídí všechny členské schůze a určuje termín jejich svolání
 • organizačně zajišťuje průběh akcí pořádaných SPVH SEVER 2013,
 • reprezentuje SPVH SEVER 2013,
 • je oprávněn uzavírat hospodářské a jiné smlouvy ve prospěch SPVH SEVER 2013, po řádném schválení členskou schůzí,
 • v nepřítomnosti je zastupován místopředsedou, nebo jiným určeným členem,
 • je oprávněn pověřovat jednotlivé členy krátkodobými úkoly souvisejícími s činností SPVH SEVER 2013 a navrhnout jejich odměnu a náhradu výdajů po řádném schválení členskou schůzí.

 

Místopředseda

 • svolává na pokyn předsedy členské schůze,
 • vede administrativu jednotky
 • pokud není určeno jinak, zastupuje v nepřítomnosti předsedu, (má stejné pravomoci a povinnosti jako předseda),
 • vyhotovuje zápisy, které je povinen na požádání kteréhokoli člena předložit k nahlédnutí,
 • administrativně zajišťuje průběh akcí pořádaných SPVH SEVER 2013.

 

 

Pokladník

 • je oprávněn k manipulaci s finančními prostředky SPVH SEVER 2013 po řádném schválení členskou schůzí,
 • má na základě podpisového práva přístup k bankovnímu kontu SPVH SEVER 2013
 • vede přesnou evidenci příjmů a výdajů SPVH SEVER 2013 dle výpisu z bankovního konta a účetní knihy,
 • seznamuje členskou schůzi se stavem bankovního konta a je povinen na požádání kteréhokoli řádného člena předložit tuto evidenci k nahlédnutí,
 • finančně zajišťuje průběh akcí pořádaných SPVH SEVER 2013,
 • vede administrativu jednotky.

Čl. 4.2.

Předseda sdružení je volen na dobu čtyř let.

Ostatní funkcionáři jsou voleni výroční členskou schůzí na dobu dvou let nadpoloviční většiny přítomných členů.

 

 


 

Hlava pátá

Hospodaření SPVH SEVER 2013

 

Čl. 5. Zdroje finančních prostředků:

 • členské příspěvky ve výši ustanovené výroční členskou schůzí,
 • sponzorské dary,
 • úroky z bankovního konta SPVH SEVER 2013.

Čl. 5.1. Způsob a místo uložení finančních prostředků

Finanční prostředky jsou uloženy na bankovním kontě č. ……………………………….

Čl. 5.2. Manipulace s finančními prostředky a jejich evidence

Finančními prostředky je oprávněn manipulovat pokladník po řádném schválení členskou schůzí. Pokladník vede přesnou evidenci na základě bankovních výpisů a účetní knihy, čtvrtletně informuje o stavu finančních prostředků.

Čl. 5.3. Uzavírání hospodářských smluv

Hospodářské smlouvy uzavírá předseda nebo místopředseda, (každý z nich může určit jako svého zástupce jiného řádného člena SPVH SEVER 2013). Hospodářská smlouva musí být podepsána vždy nejméně dvěma řádnými členy SPVH SEVER 2013.

Čl. 5.4. Ukončení činnosti SPVH SEVER 2013:

O ukončení činnosti rozhoduje dvoutřetinovou většinou členská schůze. Finanční prostředky budou rozděleny podle klíče, který tato schůze schválí.

 

Závěrečná ustanovení

 • Stanovy jsou závazné pro všechny členy SPVH SEVER 2013.
 • Změny ve Stanovách jsou prováděny předsedou po řádném schválení členskou schůzí.
 • Stanovy nabývají platnosti dnem registrace na Ministerstvu vnitra České republiky.
 • Znak a razítko jsou oprávněni používat funkcionáři SPVH SEVER 2013, nebo jimi určený zástupce.

 

 

 

 

Břetislav Tománek                  (jednatel)